Foreningen

Da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring er foreningens ferieboliger sat til salg. Se mere om salg af boligerne her.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Pharmaforsikring den 13. juni 2022

Pharmaforsikring indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 13. juni 2022 kl. 15.00-16.00 med nedenstående dagsorden. Da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring, er der tale om en formel generalforsamling, der holdes udelukkende for at godkende regnskabet og overholde formalia. Såfremt nogle medlemmer ønsker at deltage, skal de tilmelde sig senest torsdag den 9. juni kl. 15.00 til Sandra Scharstein Vindelin (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). Alle tilmeldte vil modtage et Zoom link til mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt 

De mødeberettigede på generalforsamlingen er alle personer, der er registreret i Foreningens medlemsdatabase. Oplysning herom kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle jf. vedtægternes gruppe A medlemmer. Hver stemmeberettiget har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. En eventuel fuldmagt skal sendes til Sandra med samme frist som tilmelding.

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Pharmaforsikring den 7. juni 2021

Den ordinære generalforsamling i Pharmaforsikring blev afholdt den 7. juni 2021 virtuelt for medlemmer, dog sad bestyrelsen sammen. Der var tale om en formel generalforsamlingen, da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring. 

Du kan læse referatet her

Dagsorden var som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 7. april:

Grundet COVID-19 blev Pharmaforsikrings ekstraordinære generalforsamling afholdt virtuelt den 7. april kl. 09.30.

Du kan læse referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i Pharmaforsikring her

Dagsorden var som følger: 

 

 1. Valg af dirigent

 2. Forslag om opløsning af Pharmaforsikring med udlodning af 50% af foreningens aktiver til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og 50% af foreningens aktiver til Pharmadanmark samt bemyndigelse til bestyrelsen

 3. Eventuelt

Beslutningsforslag om opløsning af Pharmaforsikring blev drøftet på ekstraordinær generalforsamling den 4/3 2021, men da der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, i henhold til vedtægtens § 8, kunne forslag ikke endelig godkendes på denne generalforsamling. Der indkaldes derfor til ny ekstraordinær generalforsamling. 

Følgende beslutningsforslag stilles derfor til generalforsamlingen:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at opløse Pharmaforsikring ved en solvent opløsning. 

Bestyrelsen indstiller, at foreningens formue i forbindelse med opløsningen uddeles med 50% af formuen til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og 50% af formuen til Pharmadanmark.

Det foreslås endvidere, at bestyrelsen bemyndiges til nærmere at gennemføre opløsningen, herunder (men ikke begrænset til) at foretage realisering af foreningens aktiver, indfrielse af foreningens passiver, træffe beslutning om udlodning af aktiver og evt. passiver til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og Pharmadanmark samt træffe beslutning om endelig opløsning af foreningen.