Forretningsorden 2008

Forsikringsforeningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden, jævnfør § 3 stk. 2 i foreningens vedtægter

§ 1

 

Møder

 

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møder mindst 2 gange årligt. Bestyrelsesmøder kan i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 3 stk. 2. afholdes, når formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 

Stk. 2. Formanden indkalder i samarbejde med sekretæren til møde med mindst 3 ugers varsel og fremsender samtidig forslag til dagsorden suppleret med relevante bilag.

 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt være til stede ved møderne og deltage i afstemningerne. I tilfælde af gentagne afbud eller længerevarende forfald udpeges relevant suppleant. Dvs. suppleant for apoteker, henholdsvis suppleant for farmaceut.

 

Stk. 4. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan kun drøftes og afgøres, såfremt samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen tilslutter sig.

 

Stk. 5. Formanden eller ved dennes forfald næstformanden fører forsædet og leder drøftelserne på bestyrelsesmødet.

 

Stk. 6. Beslutningsreferat udsendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter senest 14 dage efter mødeafholdelse. Referat underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer på næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§ 2

 

Sagsbehandling

 

Stk. 1. Bestyrelsen udarbejder forslag til foreningens vedtægter. Nye vedtægter eller vedtægtsændringer skal forelægges og vedtages i forbindelse med foreningens årlige generalforsamling, jævnfør § 4, stk. 5 i foreningens vedtægter.

 

Stk. 2. Sager af særlig betydning som f.eks. væsentlige økonomiske spørgsmål, køb og salg af fast ejendom samt ansættelse og afskedigelse af administrativt personale skal forelægges og godkendes af et flertal af bestyrelsen på møde, jævnfør § 3, stk. 2 i foreningens vedtægter.

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger en gang årligt foreningens formue- og ejendomsforvaltning.

 

§ 3

 

Bemyndigelser

 

Stk. 1. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og/eller et medlem eller udvalg til at træffe afgørelser i særlige tilfælde, der kræver hurtig beslutning.

 

 

§ 4

 

Honorarfastsættelse

 

Stk. 1.  Formand og bestyrelsesmedlemmer oppebærer et af generalforsamlingen godkendt honorar, jævnfør § 4, stk. 2 i foreningens vedtægter. Formanden og bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt indkaldt suppleant får dækning for deres med hvervet forbundne udgifter, herunder rejse- og opholdsudgifter.

 

Stk. 2. Forslag til regulering af disse honorarer fastlægges i forbindelsen med den årlige generalforsamling. Jævnfør foreningens vedtægter § 4., stk. 2.

 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter funktionsbeskrivelser for og honorarer til administrative medarbejdere som f.eks. risk manager, sekretær og udvalg.

 

 

24. juni 2008